Тази страница е посветена на всички, които обичат радиото - от многобойните слушатели до тези, които участват в неговото случване. Защото смятаме, че първите винаги трябва да се помнят - техният опит бележи не само началото, но и определя височината на онази професионална летва, която никой не бива да смъква
 
Петър Витанов - един от първите говорители на Радио София, автор на книгата за първите години на БНР
Разказите и снимките на този сайт са на репортера и говорителя на Радио София - Петър Витанов. Годината - 1940. Поводът - 5 години от създаването
...Главната дирекция на ППТ прие Радио София от управлението на Радиосъюза и пое грижата за неговата издръжка. Изпълнил своята най-важна задача, Радио-съюзът престана да съществува. Няколко месеца по-късно бяха назначени първите ръководители-уредници. Назначен бе и необходимия технически персонал. Държавният бюджет предвиждаше и двама говорители: един мъж и една жена.За говорител бях назначен аз, а за говорителка г-ца Попова. Започна една упорита, мълчалива, денонощна работа. Работа!... Работа!... Работа!... Работа без отдих и без почивка. През това време българският предавател се наложи като една културна нужда и успя да навлезе във всички области на нашия държавен и обществен живот. Радиопрограмата се подобряваше ежегодно и постепенно обхващаше по-широк кръг слушатели. Повече от пет години минаха от тогава. Днес радио София работи със 100 киловата мощ. Звучната българска песен излезе от тесните граници на нашата земя и се понесе по широкия свят.
Студиото на Радио София заема втория етаж от зданието на ул. "Московска" 19. Постройката е масивна, с дълбоки подземия и широки светли стаи.Минавате през служебния вход откъм двора и по широко стълбище стигате до етажа, в който се помещава студиото. Тук поемам грижата да ви разведа: Ето големия хол. Вашият поглед се движи от ляво към дясно и пред очите ви минават като на кинопреглед надписите върху вратите на отделните стаи.
Книгата със спомените на Петър Витанов
Началник на отделението - главен уредник
Това е кабинетът на началника на радиоразпръскването в България. Неговото име ви е познато - г. Панайот Тодоров - Сирак Скитник. Наред с грижите, които има да контролира работата на всички отдели, той чертае основните линии на програмата.
Ясно ви е, че огромната работа, която излиза от всеки отдел, не може да се върши от един човек. Затова има и необходимия помощен персонал. В момента на вашето посещение вратите на всички отдели са затворени. Всеки уредник седи пред своето бюро и работи програмата на своя отдел за три и четири седмици напред. Вие сами разбирате, че не бива да ги безпокоим. От тях се иска добре наредена програма... Програма, която да се харесва ако не на всички, то поне на по-голяма част от радиослушателите.В определени дни през седмицата, уредниците на различните отдели се събират, за да се съвещават помежду си и да съставят общата седмична програма. Проектът на така съставената радио програма се представя на Началника на отделението за одобрение. Началникът следи тя да бъде в духа и насоките, определени от Висшия програмен съвет, който заседава еднъж през годината и в който влизат представители на мсички министерства и културни институти. След като направи нуждните корекции и допълнения в проекта на програмата, началникът на отделението я представя на Министъра на ЖПТТ и Радиото за утвърждаване.
Панайот Тодоров - Сирак Скитник